Vragen? Bel 030 271 8119 of mail naar info@shoerestore.nl Binnen 1-3 werkdagen in huis

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden - shoerestore

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met de shoerestore betreffende de verkoop en levering van alle producten en/of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door de shoerestore expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de shoerestore en op www.schoenrepareteur.nl

1.5 De shoerestore behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 2. Aanbod en bestelling

2.1 Alle offertes van de shoerestore, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen.

2.2 De shoerestore kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van de shoerestore.

3.2 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van type, druk-en zetfouten. Aan de gevolgen van type, druk- en zetfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, in Euro’s, exclusief verzendkosten en exclusief eventuele additionele transactiekosten als gevolg van de gekozen betaalmethode.

4.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 5. Aflevering en reclames

5.1 De shoerestore zal bestellingen tenminste binnen 5 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, doordat het bestelde niet op voorraad of niet meer leverbaar of anderszins, dan ontvangt de klant binnen een maand na bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5.2 Aan de leveringsplicht van de shoerestore zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de shoerestore geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

5.3 Alle genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Artikel 6. Zichttermijn, herroepingsrecht en annulering

6.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van zeven werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan de shoerestore heeft teruggezonden, is de koop een feit. De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij de shoerestore. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt de shoerestore er zorg voor dat binnen 10 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.

6.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten. Op diensten, waarbij de shoerestore slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van de daadwerkelijke dienstverlener van toepassing zijn.

6.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van 2 werkdagen; producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

6.4 Geboekte afspraken die zijn gemaakt met de shoerestore kunnen, tenzij anders vermeld, tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Indien de klant zonder voorafgaande mededeling niet komt opdagen vervalt het recht op de geboekte afspraak en enig recht op restitutie van het betaalde bedrag.

6.5 Geboekte afspraken zijn in beginsel gegarandeerd door de shoerestore. Wel behoudt de shoerestore zich het recht voor om tot 48 uur voor aanvang van de afspraak deze te wijzigen in overleg met de klant.

Artikel 7. Garantie en conformiteit

7.1 De shoerestore garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het geleverde product.

7.2 De overeenkomst als zijnde het herstel van het bovenleer van de schoen wordt gezien als een inspanningsverplichting; niet als zijnde een resultaatverplichting.

7.3 De garantietermijn van de shoerestore komt overeen met de fabrieks-garantietermijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan nalatigheid, opzettelijke beschadiging of anderszins.

7.4 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.

7.5 De shoerestore is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor shoerestore in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal shoerestore niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van shoerestore.

8.2 De klant vrijwaart de shoerestore te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

8.3 De aansprakelijkheid van shoerestore blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

8.4 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door de shoerestore ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 9. Privacy

9.1 Indien een bestelling wordt geplaatst bij de shoerestore, dan worden deze gegevens opgenomen in het klantenbestand van de shoerestore. De shoerestore houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

9.2 De shoerestore respecteert de privacy van haar klanten en de gebruikers van haar website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9.3 De shoerestore maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 10. Toepasselijkheid

10.1 Deze voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands.

10.2 Met inachtneming van art. 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen de shoerestore en haar afnemer gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, met dien verstande de shoerestore het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de afnemer.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.